جمعه , قوس ۲۳ ۱۳۹۷
Home / مقالې

مقالې

O? U?Ui??O?US Oi??Oi??U?U? O? O?U?Oi??Ui??O?Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? Oi??O?Ui??ai???Ui??Ui??Ui?? Ui??O?Ui??

Cheap prices for bystolic O? O?O?Oi??Oi??O?U?U?USUi??U? Oi??U? O?USUi??Ui??ai???USUSO?U? Ui??U?Ui??Ui??U? Ui??Oi??Ui??O? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??O?Oi??O?US Ui??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Ui??Oi??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? O?U?Oi??Ui??O?Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? Ui??U?O?Ui??O? U?U?Oi??Ui?? O?Oi??U? Ui??Oi??Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Ui??O?U? U?Oi??U? O?Ui?? Oi??O?U?O?Ui??U? U?Ui?? Oi??U? O? Oi??U?U?Ui??O?Ui??U? O?Ui??Ui??U?Ui??US O?U?Oi??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O?Oi??U?O? Ui??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??Ui??Oi??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??U? O?U?U? U?Oi??U?Oi?? Oi??U? O?Oi?? U?Oi??Ui??Ui??U? Ui??Ui?? O?Oi??U?ai???Ui??Ui??Ui?? …

نور ولوله

O? O?Ui??Oi?? U?Ui??O? Oi??U? Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui?? U?U?O? Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??Oi??Ui?? Ui??U?Oi??O?

Ui??U?Ui??Ui??Ui?? : Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Oi??Ui??O? Ui??U?Ui??Ui??O? O? O?U?Oi??U? Ui??Ui?? Ui??Ui??U?Ui??U? Oi??Oi??Ui??U?O?U? O? O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??U?Oi??Ui??U? O? U?UsO?U?Ui?? U?Ui??O? O?Oi??Ui?? O?Ui?? O? Ui??U?Oi?? Oi??U? Ui??U?Oi??U? Ui??Ui??Ui??O? Ui??Ui??U? Oi??U? Ui??U?US O? O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui?? Oi??O?Oi??Oi??Ui?? U?U?Oi??O?U? U?U? Ui??U?Ui?? Oi??U? U?U? Ui??U?Ui??O? Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Ui??US Ui??U? O?Ui??O?Ui?? U?U? U?Oi??O?U?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??. O? Ai??U?Ui??Oi??U?O? Ui??Ui??Oi??Ui?? U?Ui?? O?U?Oi??U? Ui??Ui?? …

نور ولوله

Oi??Oi??Ui??O?Oi??Ui??U? U?Ui??US Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?Ui??Oi??O? Ui??U?Ui??Oi?? U?Ui??Ui?? U?Oi??U?Ui??OY

Oi??Oi??U?U?O? Oi??Ui??U?Oi??US Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Oi?? U?Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Ui??U? O? O?Ui??Oi??Ui??U?U? U?U?Oi??Ui??U?Ui??U? O?Ui??U?Ui??US Ui??U?Ui??Ui??O?Oi??Ui?? O?Oi??O? Ui??O?Ui?? Ui??U?Ui?? Ui??U? U?Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Ui??U? U?Oi?? Oi??Oi??Ui??O? U?O?Ui??U?Oi??Ui??U? O? Ui??U?Oi??U?US Oi??U? U?Ui??Ui??Ui??U?U? O?Oi??U?O?U?Ui??U? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O?Ui?? U?Oi??Ui??U?US O? Oi??U? O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?Ui?? O?Oi??U?O? Ui??U? O? Oi??Oi??Ui??O?Oi??Ui??U? Ui??Ui?? O?Oi??U?O?Ui?? Oi??U?O? Oi??Ui??U? Oi??Oi??U?U?US. Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Oi?? U?Ui?? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Ui??U? O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? …

نور ولوله

O? O?Ui??U?Ui?? U?Oi??U?Oi?? Oi??U? Ui??Ui??US U?Oi??O?O? Oi??Ui??U?Ui??O? O?Oi??Ui??USUi??U? Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui?? O?USOY

O?Oi??USOi??Ui??U? Ui??U?Oi??O?US U?Ui?? O?U? U?Oi??U?O?O?USU? Ui??U? O? O?U?Ui??Ui?? U?Oi??U?Oi?? O? O?O?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??O? U?Oi??U?Oi??Ui??U? Ui??O?Oi?? Oi??USOi??USUi?? U?Oi??USUi??O? Ui??Oi??O?Ui?? O?Ui?? Oi??Oi??O?Ui??U? U?. Oi??Oi??Ui??O?Ui?? O?Oi?? O?Ui?? Ui??U? O?Ui??O?Ui?? USU? O? Ui??Ui??US Oi??Ui??Ui??USO? U?Oi??U?Oi??Ui??US Ui??O?Oi?? Oi??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??O?USUi?? Oi??U? O? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Oi??Oi??O?Ui?? Ui??U?Oi??O?Oi??Ui??Ui?? U?. O?Oi?? O?U?Ui?? USU? O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi??U?Oi??Ui??U? Oi??U? O?Ui?? …

نور ولوله

O? Ui??Oi??Ui??O?U?O?Oi??Ui??U? O? O?O?Oi??Oi?? U?Oi?? U?Oi??U? O? Ui??O?U?U? O?Ui??Ui?? Oi??U? O?Oi??O?Ui??U? O?Ui?? U?Ui??Oi?? U?Ui??Ui??Oi??

Oi??Ui??U?O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??O?U?O?US O? Ui??U?U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? O? O?Ui??U?/Ui??U?O?Oi??Ui?? U?Ui?? U?U? Ui??U?U?Ui?? U?Ui?? U?U?Ui?? Ui??U?U?Oi??O? Ui??U? O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? U?Ui??O?U?Oi??Ui??U?U? O?U?Oi??Oi??Ui??Oi??Ui??U? U?Oi??Ui??Ui??U? O?Oi??O?Oi??Ui?? Ui??U?Ui??USO? U?Ui?? O?U? U?Oi??Ui??Ui??U? Ui??U? O? Ui??U?U?Oi??O? U?Ui?? O?Oi??Oi??U?Oi?? Ui??U? O? Ui??U?Ui??Ui??US U?Ui?? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??U?U?Ui??O?Oi??U?Ui?? O?U?O?O?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Oi??O?O?U?Oi??O?Ui?? Ui??U?Ui??US Ui??U? Ui??Ui?? O?U? O?U?O?O?Ui?? Ui??Oi??Ui?? U?Ui?? Oi??O?O?U?Oi??O?U? O?Ui?? …

نور ولوله

O? U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? O? U?Ui??U?Ui??Oi??Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??U? Ui??Oi??UsU?

O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??U?O?O?U? (Ui??O?U?Oi??U? Oi??U? Ui??U?U?Ui??U?) U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Oi??Oi??O?U?Ui??Ui?? Ai??U?U?Ui??Ui??Ui?? Ui??U? U?Oi??Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Ui??O?Ui?? O?Ui??O?U? O?U?O? Ui??U? Oi??U?Oi??O?US Ui??O?U?Ui??U?O?U?Ui??Ui??O? O?Ui??O?U? Oi??U? Ui??Ui??Ui??U?U?O?U?Ui??Ui?? Ai??Ui??Oi??US. O? ,U?Ui??O?US Oi??Oi??Ui??U? U?Ui??U?Ui?? Ui??U?Oi?? Ui??O?U?Ui??U?O?U?Ui??Ui?? Ui??Oi??USO? Ui??U? O?Ui??O?Ui?? Ui??O?Ui?? U?U? (O?Ui??Ui??U?Ui??O? O? Oi??Ui??U?Ui??O? U?Oi??Ui??Ui??Ui??U? Ui??O?Oi??Oi??O?O? O?Oi??Ui??Ui??U? Oi??O?O?Oi??O?U?O?U?O? Ai??Oi??U? O? O?U?O?Oi??U? Ui??Ui??O?Oi??U?Ui??) O?U?. O? O?U? Ai??Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??U? O? U?Oi??Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? …

نور ولوله

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Oi??U? U?Ui??Ui??Ui??Ui?? O? UsU?U?Ui??U?USU? O? Ui??Oi??Oi??O? U?Oi??O?Ui?? U?Oi??Ui??U?!!!OY

U?O?Oi??Ui??Ui?? Oi??U? O?USOi??O?U?U?Ui??Ui??: Ui??USOi??U?U?O? Ui??Ui??Ui??Oi??U? U?U?Ui??Ui??Ui??Ui?? O? O?Ui??Oi??Ui??US U?U?Oi??U? U?U? U?Ui??U?Ui??U? Ui??U?U?Oi??O? O?U? Ui??US O? Ui??O?Oi??Oi??O? Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??U? O? U?Ui??Ui?? O?Ui??U?Oi??Ui??U? U?Ui?? Ui??O?Oi??Oi?? Ui??US U?U? O?Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui??O?Ui?? U?Oi??U? Ui??Oi??US. O? U?Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui?? Ui??Ui??U?U?Ui??Ui?? U?Ui?? O?Oi??U?Oi??U?Oi?? Ui??U? Ui??U?U?O? Ui??Oi??U?Ui??Ui??U? O?Oi?? Ui??U?U?Oi??O? Ui??Ui?? O?O?Oi?? U?Ui?? O?O?Ui??U?Ui??US Ui??Ui??Oi?? Ui??US Ui??U?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Oi??Ui?? …

نور ولوله

O�O?U�U� U?O�U? O?U� O�O�O?USO? U�U? U�O?U�U?U�U� O?U� O?O�O?O�U�O?U? U?U?U?O�U�US

O?U�O�O�U� O�O�U�O?O?U? U�U� (U?U�O?U�O?U�) O? U�U�U�O�U�O�O� U?U�O�U?O? O? O?U�O?U?O?U? U?U� U�U?O�U�U� U�U�U?O� U�O�O�U? U�U? O? U�U�US O�O�O?U? O?O�O?U?O�US O�O?U� O?U�U?O? U�O�U�O?O?U�O�O�O�U� U�U? U?U? U�O? U?U? O?O� O?U� U?O�U?O?O?U� U?U�U?U�U? O�U? O? U?U�U?U�U? U?O� U�U�O�U� U�U�U� U�U? U?U?U� O?U?O? U�U? U?O�U�U�O�U�U? O?U?O? U�U�U�U� O?U?U� U?U? U?O�U�U�U�O? O�U? U�U� U�U?U? U�U?U�U? U�O�U� …

نور ولوله

O? U?O�U�U?O?U? O�U? O?O?O�O�O?U?U?U? U?USU?U�O?U�U� O�U? U�U�U� O?U?U?USO�U?U�U�

U?O?O�U�U�: O?O�O?US O?O�O?O? U�U� O?U?O?O�U�O�U?O?U� O�U�O�U� O?O?O�O�O?U?U?US U?U? U�U?U� U?U�O�U� O?U? U�U? U?U� U�O�O�U�U?U? U�U? O? U�U?O�U? O? O?O�U�O�O?U� U�U?U�U? U�U?O�O�U� U�U?O?O�U?U� O?U?US U?US O�U? U�U�O?O�O�O�O? U?U? U?U� O?O?O�O�O?U?U?U? U�U? O? O?O�O?U�O�U�US O�U�O?O�U?U? O�U? U�U?O�U? O?U� O? O�O?U?O?U? U�O�O�UsU?U?U�U? U?O�U? U?O� U?O�U? O?U?US U?US. U�U� U?U� U�U�U�U� U?U? U?U?O�U?U?O� O?O� …

نور ولوله

پر دروغو د ماشوم د اخته کېدو لاملونه او د مخنیوي لاري چاري یې

هغه عوامل، چي په ماشومانو کي د دروغ وېلو حس پیاوړی کوي عبارت دي له: تخیل، هیلي او امېدونه، بې باوري، ډار، د مور او پلار ازمویل، بهانه کول، په ماشومان او تنکیو ځوانانو باندې د سختو کارونو تحمیل لول، ضعف او عاجزي. ۱- تخیل: دا چې په ماشومتوب او …

نور ولوله