بوډا او د لېوانو پلونه/ نصیر احمد احمدي

بوډا او د لېوانو پلونه/ نصیر احمد احمدي

د کتاب نوم: بوډا او د لېوانو پلونه

لیکوال: نصیر احمد احمدي

نصیر احمد احمدي بوډا او د لېوانو پلونه