د بلخ مولانا ته/ ډاکټر احسان الله درمل

د بلخ مولانا ته/ ډاکټر احسان الله درمل

د بلخ مولانا ته

ډوب ویده یې څه دې غم دی مولانا؟!
شمس له مانه تری تم دی مولانا!

– خیال یې هم د جلوه ګر جبین اوس نشته
بس خو مات مې جامِ جم دی مولانا!

– بیا څراغ راواخله ښار په ښار به ګرځو
بیا انسان ورک دی تورتم دی مولانا!

-یو دوو مستو سترګو ښکار کړم ته سم وایې
بېخودي هم لوی عالم دی مولانا!

– نی پر شونډو هېره شوې افسانه ده
د انسان په لاس کې بم دی مولانا!

– ستا په شان زه زرکوبي ، چلبي نه یم
یو مې شمس یو مې صنم دی مولانا!

-ټول قامونه شته خو قام د انسان نشته
څوک عرب شو څوک عجم دی مولانا!

– د خدای ج لار ده هم له تورو کاڼو ډکه
چیرته دیر چیرته حرم دی مولانا!

– د یو پیرِخرابات د نوم لپاره
یو مرید دې «درمل» هم دی مولانا!