جمعه , قوس ۲۳ ۱۳۹۷
Home / افغانستان / Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??U?Oi??Oi??Ui??US O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? U?Oi?? U?Oi??Oi??O?U?Ui??U? O?Ui??O?U?O? U?Ui??Ui??Oi??U?Ui??

Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Oi??U?Oi??Oi??Ui??US O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? U?Oi?? U?Oi??Oi??O?U?Ui??U? O?Ui??O?U?O? U?Ui??Ui??Oi??U?Ui??

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Ui??Oi??Ui??USO? Oi??U?O?U? Ui??Ui??U?Ui??US Oi??U? Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? U?O?Oi??Oi??O? U?Oi??U?Ui?? U?Ui??O?Ui??O?Ui?? Oi??O?Ui??Oi??Ui?? U?Ui??Ui?? Ui??US Oi??Ui??U?Ui??O? Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui??U?U? Ui??U?U?Oi??O?U?Ui??U? Ui??Oi??Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? U?Oi??Oi??O?Oi??O? Ui??Ui??O? Ui??Ui??US O?US.

calan nombre generico y comercial

O?Oi?? U?O?Oi??Oi??O? U?Oi??USUS Ui??US U?Ui??O?Ui??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??O? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US O?Ui?? U?U? U?Ui??Oi??Ui??O?U?O? Ui??Ui??U? U? Ui??US O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? O? Ui??O?U? O? U?U?Oi??O?U? U?Ui?? U?Oi??Oi??O?Oi??O?U? O?U? O?Ui??O?U?O? U?Ui??Ui??U?US Oi??U? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?U? U?Ui??Oi??Ui??O?U?O? O?Oi??Ui?? Ui??U?Oi??U?Ui??Ui?? U?Ui??Ui??Ui??.

Oi??Oi??U?U?Oi??U?Ui??Ui?? U?Oi??USUS Ui??US Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?Ui?? Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Ui?? O? U?U?U? Ui??U?U?U?O? O?O?U?Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??U?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??US Ui??US U?Ui?? Ui??Ui??U? Ui??U? U?U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? UsUi?? O?Ui??Oi??O? O?U?Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui??U? O?U?. Oi??Ui??Ui?? U?Oi??USUS Ui??U? Oi??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??O?Oi??Ui?? Oi??Oi??Oi??O? O?O?U?Oi??Oi??Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??Oi??Ui??U?Ui??US Ui??U? U?Ui?? Ui??Ui??U?U?Oi??Ui??U? O?Oi??O?Oi??Oi??U?Ui??U? Ui??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? O?Ui??Oi??O? O?Ui?? O?Oi??U?Oi??Ui?? U?Oi??Ui??U?US.

Cardura price in egypt

O? Ui??Oi??Ui??U?O? Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? Oi??U? Oi??U?O?U? Ui??Ui??U?Ui??U? U?O?Oi??Oi??O? U?Ui?? U?U?Ui?? Oi??O?Oi??U?Oi??U?Ui?? Ui??U? U?U?Ui??USAi??O? O?U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??U? U?Ui?? U?Oi??U?O?O?U?U? Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??U? Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? O? Ui??O?U? O? U?U?Oi??O?U? U?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??U? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui?? O? U?U?Ui??U? O?O?U?Ui??O?U? O?O?O? O?U?U?O? Ui??Ui?? Ui??O?Ui??Ui?? U?U? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? O? Ui??UsO? Oi??U? Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?U? O? U?O?U? U?Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??U? Ui??U?U? Oi??Ui??Ui?? U?U?Us O?U?U?Oi?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? O? Ui??O?U? O? U?U?Oi??O?U? U?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??U? U?Ui?? Ui??Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Oi??U?Ui??Ui?? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? O? Ui??UsO? O? U?Oi??Oi??Oi??O?U?Oi?? U?Oi?? U?Oi??U?U?U? Ui??Ui??U?US Oi??O?U?O? U?Oi??U?O?Oi??O?US Oi??U? O? O?U? O?U?U?US O? O?U?Ui??U?O? Oi??U? U?Oi??O?Oi??Ui?? O? Ui??Oi??U?Ui??O?Ui??Oi??U? O? Ui??U?U?Oi??Ui??O?U?Oi?? O? Ui??Ui??U?O?U? O?O?O? Ui??U?Ui??US.Ai??

O? Ui??Oi??Ui??U? U?O?Oi??Oi??O? Ui??Ui??O?Oi??Oi??Oi??O? U?U?Ui??USAi??O? Ui??U?U?Oi??O? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? O? O?U?Ui??U?O? O? U?Oi??Oi??Oi??O?U?Oi??O? O? Oi??Oi??O?UsO? O? O?U?Oi??O?U?O?Oi??O? U?Ui?? Oi??U?Ui?? Oi??Oi??Ui?? O? Ui??U?Ui?? Ui??U?U?U?O? O? U?Oi??O?U? Ui??U?O?Oi?? Oi??U? O? Ui??Ui??U?U?Oi??Ui?? U?Oi??U? O? O?Oi??O?Ui??U? Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? Oi??U? O? Ui??O?U? O? U?U?Oi??O?U? U?Oi??Oi??O?Oi??O? Ui??Ui??O? Ui??Ui??US O?US.Ai??

O? Ui??Oi??Ui??U?O? Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??U? Oi??U? Oi??U?O?U? Ui??Ui??U?Ui??U? U?O?Oi??Oi??O? U?Oi??USUS Ui??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?O?U?Oi??Oi??Ui?? O? Ui??U?U?U?O? Ui??Ui?? Ui??O?Oi??Ui?? U?Ui?? Ui??Ui??U? Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??USO? Oi??U? O? O?Ui??Oi??Ui??U?U? O?U? Ui??U?U?U?O?Ui?? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? U?Oi??Oi??O?Oi??O? O? O?U? O?O?O? O?U?US Ui??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? Ui??Ui??U?U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?O? Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi?? O?Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? O?US.

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? Ui??Oi??Ui??U? U?O?Oi??Oi??O? Ui??Ui?? Ui??O?Ui??U?Ui??Oi??O?U? O?Oi??Ui?? O?Ui??O? U?Ui?? O?U?Oi??U? O?U?U? Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??U? O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O? O?O?U?Oi??Oi??Ui??U? Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??U? Ui??U?Ui?? U?Ui??U? Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? U?Ui??Ui?? Oi??U? Ui??Ui??Ui?? Ui??U?Ui??U? O?Ui?? Ui??U?Ui?? O?U?U? O?U? Oi??U? O? Ui??UsO? O?Oi??Oi??Ui?? U?U? Ui??Ui?? U?U?O?Oi??U? U?Ui??U?U?O? Ui??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? Ui?? O?Oi??Ui?? U?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Oi??Oi??U? O?Ui?? U?Oi??Oi??Oi??Ui?? O?U?U? O?Ui??.

About Nisar Ahmad Ahmadi

ليکوال او ژورناليست

Check Also

U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O?Ui??US Ui??Ui?? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ui?? U?O?U?UsO?Ui?? O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? O? U?U?Ui??U? Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??U?O?U?Oi??Oi??US

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??O? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US U?Oi??U?Ui?? O?U? O?Ui??O?Ui?? U?Ui?? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Ui??U? U?U?U?Ui?? Ui??U? O? …