شنبه , قوس ۲۴ ۱۳۹۷
Home / افغانستان / U?U� O?O?U�US UsO�O� U�US O? U�UsO?U? U?U� O�U�U� O�O? U? U�U�U?O� O�O�U?U?O�U?U�U�

U?U� O?O?U�US UsO�O� U�US O? U�UsO?U? U?U� O�U�U� O�O? U? U�U�U?O� O�O�U?U?O�U?U�U�

O? O�U?O?O�U�O?O?O�U� O�U�U?U�O? U?O�USUS U�US U�U� O?O?U�US UsO�O�U� U?U? O�O�U�O?O�U� O?U�U�US O�U? O? UsO�O� O?O?U?U� U�U�U?O�U?U� O? O�U�U�U?O?US O�U?O�U�U?U�U? U?U� U�O�O? U�US O?U?.

U�U� O?U�U? O�U?O� U?U� O?O�O?U? O�O�U� U�U? U�US O�O�U�O?O�U�U? O? O?O?U�US O? U�U?O?O�U?U� U?U?U�U?U?U�U?U�U? O?O?U�U? U?U?O�O�U�U? U�U�US O�U? U�U� O?O?U�US UsO�O� O?O�U� U�O� U�U?U� U?U?U�U?U?U�US O?U�O�O? U?O�U? O?U?U?O? O?O� U�U�U� O�O?O?O� U�U?US U�US UsO�O� U?U? U�U?U?U�U? O?U?.

O�O�U?U?O�U?U�U� U?O�USUS U�US O?U?O�U� O?U?U� O?O?U�US O�O�O�U� U? O�U? U�U� O?U�O�O�U� O? UsO�O� U?U� U�U�U? O�U? U?U?U�U? U�U�U�U? U�US U�UsO?U� U?U?U� O?U?U? O?U�.

U?U� UsO�O� U�U? O?U?U�O�U�U?U�U� O?U�O? O?USO? O�U�U� U�O� U�U� U?O�O�O�O�O� O?US O�U? O? U�O?U? O�U?O�O?U?U�U� O�U?O�US.

O?O�U�O?O�U� U?O�USUS U�U? O? UsO�O� U?U� U?U?U�U? O?O�O�U? U�U? U?U? O�O�U�O?O�U� U�U?O?U�US O�U? U�U� O�U�U�U? O?U�O�O?US O�O�U�US.

O? O?U�O�U� O?O�U?O� U?U� U�U?U� U?U?U� O?O?U�U?U?O�U� U?U?U?U� U�U? O�O�U�O?O�U� U?U? U?U�U?O?U� U�U? O? O?O?U�US U?O� O�U�U�U?U� U�U?U�O�U�O?O�U�U? U?U? O�O�U�U?U?U�U� U?U?O?O?U�.

O?U� O?O� U�U� U?U?U?U� U�U? O�O�U�O?O�U� O? O�U�U�U? U�U?O�U?U�U? O?U� U�U�U?O?US O�U? U�U� U�U?O�U?U�U? U�O�U� U�U� U?O� O�U�U�U?O?US U?U?O�U�U?U�U? U�O?U? U�U?US.

Where can i buy remeron

U?U?U� O?U� O?O�U�O? O? U�U?U� O? U�U� UsU?O?U�U? U?U� O?O�O� O?O�U�O? O?U� U?U?U?U� U�U? O�O�U�O?O�U�U? O? U�U�US O�U�U�U?O? O? O�U?O�O?O? U?O� U?O?O�U�U? O�U�U�U� U�U�U? O�U? U�U�U� U�U?US U�U? O?O� U?O?O�U�U? U?U�U?O?US.

O?U� U?U?U?U� U�U? O? UsO�O� U?U? O?U�U?O� O?U?U�O�U�U?U�U? O�U?O� O�O�U?O?O?U? O?U?.

O�U?O�O?U? O?US U�U? O? O?O?U�US UsO�O� U�O�O?O? U�U� O? O�O�U�O?O�U�U? U�O�O? O?U� U?O�O?U�U? O�U? O?U�O?U?O�U� U?U? O�U?O?US U�U�US O?US.

O? U�O�O?U� a�� U�U�O?U�O�O� U�U?U?U� U�O�O� U�U� O? O?O?U�US O? O�U�U�U? O�U? O?O?U� O�O�O? O? U�U?O?O�U� U?O�O?U� U?U�O�U?O? O? O?U?O?O�O?O�O? U?U�O?U?O�U�US O? U�UsO?U? U�U� U�O?U�U� O?U�O?U� O?U�.

O�U?O?O�U� O�U�U�U?O?US U�O�O�U?O�U�U? U�U� /O?U�O?U�/ O? O?O?U�US O? U?O�U?O?O?US U?O�O?U?O? U?U� O�U�U� U?U?U?U� U�U? UsO�O� U?U? U?U� U�U�O?O�U?U� U�U? O?U? O�U? U?U� U?U?U�U? U�U�U�U? U�U? U?U? O�O�U� O�O�U� U�UsO?U? O?U?O�U� U�O�US. U?O�U?U� U�O�UsO�U� O�U?O?O�U� U�O�O�U?O�U�U? U?U?U�US U? U�U? UsO�O� U?U? U�U� O�O�U�O?O�U�U? O?O�U?U?U� U�U�U? O?U?.

O? U�U?O�U�U?U? U�O�O�U? O�U? O?U?O�O? U?O?O�O�O?U?U�U? U?U?U�O?U?U?O�U�U? O?O� O�O?O?O�U?U? U?U� U�U�U�U� O�O? U�U�U? U�U? U�U�U? O�O�U�O?O�U�U? U?O� U�U?U�O�U�O?O�U�U? U?O� U�U�US O�U�U�U?O? O?O�U?O?U?U�U� U�U�US. O?U?U? U?O�USUS U�U? UsO�O� O? O�U?O?O�U� U?U?O�U�U?U�U? U?U� U�U�U?O�U?U� U�U? O?U?.

O? U�U?O�U�U?U? U�O�O�U? U?O?O�O�O? U?U?U�O?U?U? U�O�U?O? O?O�U�O? U�U� U?U?U? O�O?O�US O?U?U�U�U? O?U� U?U?U?U� U�U? O�U�U�U?O?US U?U?O�U�U?U�U� U?U� UsO�O� U�U? O?U�O�O?US U�U?US O�U? U?U� U?U?U�U? O?O�O�U? U�U? O?U?O? U?O�U� U�O?U? U�U?U�USO� U?U� O?U?O�U� O?U?O� U?U� O�O?U� O�O?O�O? U�U?. O?U� U?U� O?U?U� O�O�U� U�U? U?U?U�U�O�O� U?U�U� U�U? U?U� O?O?U�US U�U? O?U�U?U�US U?O�O?U?O? O?O� U�U�U?O�U?U� U�O�U�O?U? O?U? O�U? U�U?U� O?O?U?U?O? U�O?O?U�.

O?U� U?U?U?U� U�U? U�U�U� O?U�U� O�O�U�O?O�U� U?U?U� O?U?US U?O� U?U?U?O�U� O?US. O?O�U�O? O? O�U�U�U?O?US U?U?O�U�U?U�U? O? O?U�U?O�O?U? O?U�U?O� U?U� O?U�U� U?O?O�U�U� O�U? U?U?U? U?U?U� U�U? U?U? O�O?O�U?O�U� U�U� U?U?U� O?U?U? O?U?.

About Nisar Ahmad Ahmadi

ليکوال او ژورناليست

Check Also

U?Ui??O?Ui??O?Oi?? O?Ui??US Ui??Ui?? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Ui?? U?O?U?UsO?Ui?? O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui?? O? U?U?Ui??U? Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??U?O?U?Oi??Oi??US

O? Oi??U?O?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? U?Ui??O?Ui??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??O? Oi??O?Oi??U? O?Ui??US U?Oi??U?Ui?? O?U? O?Ui??O?Ui?? U?Ui?? Ui??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Ui??U? U?U?U?Ui?? Ui??U? O? …