جمعه , قوس ۲۳ ۱۳۹۷
Home / ساينس او ټکنالوژي / O? U�O�O?O� U�U?U? U�U?U�U� O?U?U? O?U?U?U�U�U�U? U?U� U?O�O� U�US U�O�O� U?U?U� U�U�

O? U�O�O?O� U�U?U? U�U?U�U� O?U?U? O?U?U?U�U�U�U? U?U� U?O�O� U�US U�O�O� U?U?U� U�U�

U�O�O?O� U?U� U?O�U?O?O?U?U? U�U? O? (TESS) U?U� U�U?U� U?U?U� O?U?U?U�U�U�U? O? O?U?O�O�U? O? U�U?U�O?U�U? U�U?O�O�U� U?O�O� O?U� U?O�O?O?U?U�U� O�U? O�U?O? O?U? O?U?U?U�U�U�U? U?U� U?O�O� U�U? U?O?O�U�U?O? U?U?U� U�U�U? O?U?.

O?O� O?U?U?U�U�U�U? O?U�O? U�U? U�U� U?O�U�U�U� U? O?U?O?U�O?US O?O�U� O�O?O?U?U� O?U?U?O? U?U� O?U?U? U�U�U?U�U? U�U? U�U� O?U�O?US U�O?O�U�U� O?O?O�U�O?U? O? U�U?O�U? O?U?O�O�U?O? U?U� O?U?O�U� O?U?O� O? U�O?U? U�U? U�U?U�U� O?U� U?O�O?U� U?O�U�U? U�O�USO? O? U�U?U�O?U�U? U�U?U� U�U?US.

O? O?U�O�U? U�U?U?O? O? O�O�U?U?O� U�U� U�O�U? O?O� O?U?U?U�U�U�U? O?U� U�U� O?U�O?US U�U�O?U?U�U? O?O?O�U�O?U? O? O?O�O?U? O?U?O�O�U?O? U�U? U�U?U�U? O?U� U?O�O?U� U?O�U�U? U�O�US U?O� O? U?U?U�O? O�U�U�O�U� U?U�U? U?USO? O? U�UsU? O? U�U?U�O?U�U? U?U� O�O�O�O� O? U�U�U?U?U�U?U�U? O?U?O�O�U? O�U?O� U?U�O�O�US.

(TESS) O?U?U?U�U�U�U? O? U?U�U?O�U?O?O� U?U� U�U?U? U�O�O�U�U?O�U� U�U? O? O�U�O�U?U�O� O? U�U?O�USUS U?U?O�U� U�U� U�O�U�O?U� O? O�O?U�O�U� U�U?O� O?U� U?O�O?O?U?U� O?U?U�.

O?O� O?U?U?U�U�U�U? O?U�O? U�U? O? U�O�U�U? U�U?U�U?U�U? O? U?U?U� U�O�O?U?U� U�U?U�O�U� O?U�O? U?U� O�O�O?U�U?U�U�U? O?U?U? U�U�U?U�U? U�U? U?U� U�U�U?U�U? O?O?U?O�US U?U�O�O�US.

O? U�O�O?O� U�U?U�U?U�U�US U�U?U�U� U�O�US U�U?A�TESSA�O?U� U�U� O?U�O?US U�O?O�U�U� O?U�O� O?O�U?O�U?O� U?U� O?O�U� O?U?O�O�U? U?U�U?U�US.

U�U�O?O�O�O�O? O�U?U�U� U�U?U�US U�U?A�TESSA�O? U�U?U�U? U?U� O�U�O?O�O?U� O?O� U�U� O?U?O�O?U? O?U?O�O�U? U�O?U? U�U�US.

U?O�U?O?O?U� U�U� O?U? U�U?A�TESSA�O?O� U�U?U� O?U?O�O�U? U?U�U?U�O?U�U?O? U?U� U�U?U?U? U?U?U�O?U�U?U?U?U�U? O?U� O? U�O?U? U?U� O�U�U� U�U?O�U? U�U?U�U�U? U?O?US U�U? U�O?U�U?U�U� U�U�US U�U? O�U?O� U�U�O?U� O? O�U�O?U?O�U�O? U�U?O?O�U�O? U�O�O�O?U?U� U�O�U? O�U?U�O?O�U?U� O�U? U�U?O�U? U�O�O?U?U�U? U�UsU? O?O?U�.

Himcolin online shopping

O?O�U?U�O?U?U?U�O�U�U? O?O�O�U?O?U� U�U� O?U�O?US U�O?O�U�U� O?O?O�U�O?U? U?U�U�U� O?U?O�O�U? U�U?U�O?U�US O�U? U?O� U?U�U�U� U�U?O�U? U?U? U�U?U�U�U? O�U?O�U�U? O?US.

 

About Nisar Ahmad Ahmadi

ليکوال او ژورناليست

Check Also

لامبورګیني کمپنۍ الفاون ملفون راباسي

د قیمتي موټرو د جوړولو یوې مشهورې کمپنۍ اعلان وکړ چې اندروید ځیرک ټېلفون جوړوي. …